แบบฟอร์มชำระเงิน การสมัครสอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น

**โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสำหรับออกใบเสร็จรับเงิน ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาในการอนุมัติในการสอบ**

ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครสอบ

ชื่อ-นามสกุล ผู้ชำระเงิน

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ชำระเงิน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ