แบบฟอร์มชำระค่าที่จอดรถประจำปี 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น

 

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน : ใช้อ้างอิงในการออกใบเสร็จรับเงิน
กรุณากรอกชื่อ :
กรุณากรอกนามสกุล :
กรุณากรอกทะเบียนรถยนต์ :
กรุณาเลือกรายการชำระเงิน
ช่องจอดรถรอบอาคารมหิตลานุสรณ์
1,200 บาท

   

บันทึกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสร้าง QR Code เพื่อชำระเงิน