แบบฟอร์มชำระค่าที่จอดรถประจำปี 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น

 

หมายเลขบัตรประชาชน : ใช้อ้างอิงในการออกใบเสร็จรับเงิน
ชื่อ :
นามสกุล :
หมายเลขช่องจอด :
ทะเบียนรถ :
กรุณาระบุข้อมูลที่จอดรถ สถานที่จอดรถ
ช่องจอดรถ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ พระชนมพรรษา 6 รอบ
ช่องจอดรถ อาคารมหิตลานุสรณ์
จำนวนเงินที่ต้องชำระ
2,400 บาท
1,200 บาท

   

บันทึกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสร้าง QR Code เพื่อชำระเงิน